MANEGE EN PENSIONSTAL

"DE BRAANJENHOEK"

ALGEMENE VOORWAARDEN

MANEGE EN PENSIONSTAL DE BRAANJENHOEK


Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website: www.debraanjenhoek.nl


PARTIJEN

Manege en Pensionstal de Braanjenhoek is de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in alle relaties met haar opdrachtgevers en klanten, die hierna als “derden” worden aangeduid.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen met derden.


ALGEMENE VOORWAARDEN:


1.1: TOEPASSELIJKHEID:

1.1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Manege en Pensionstal de Braanjenhoek worden gesloten met derden, natuurlijke personen en rechtspersonen, omtrent het verkrijgen van paardrijlessen, het deelnemen aan buitenritten, ponymiddagen, manegewedstrijden en andere evenementen. Tevens voor het stallen van paarden met de mogelijkheid voor bijkomende leveringen van voer en diensten.

1.1.2: Indien de derde de, op grond van overeenkomst door Manege en Pensionstal de Braanjenhoek geleverde faciliteiten, door anderen zoals gezinsleden, familieleden, vrienden of kennissen, dan wel mede door die anderen doet benutten en/of gebruiken, dan is de derde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan.

1.1.3: Bij het aangaan van overeenkomsten met derden, zowel mondeling als schriftelijk, worden deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard en akkoord bevonden.

1.1.4: Personen die zich anders dan in het kader van een met Manege en Pensionstal de Braanjenhoek gesloten overeenkomst ophouden op het terrein van de manege worden genoegzaam gewezen op het bestaan en de inhoud van deze algemene voorwaarden middels publicatie op de website www.debraanjenhoek.nl en verklaren zich daardoor bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden.


1.2: AKKOORDVERKLARING:

Een exemplaar van deze voorwaarden wordt bij het aangaan van de overeenkomst aan de derde ter hand gesteld. Niet -contractanten worden middels publicatie op de website www.debraanjenhoek.nl op de toepasselijkheid van deze voorwaarden gewezen.

Wijzingen in en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt op www.debraanjenhoek.nl. De ongeldigheid van één of meer der bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.


1.3: AANSPRAKELIJKHEID:

De derde die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ponymiddagen, manegewedstrijden of anderszins onder begeleiding van Manege en Pensionstal de Braanjenhoek een paard van Manege en Pensionstal de Braanjenhoek berijdt en/of begeleidt en/of africht, c.q. op- en afzadelt en/of verzorgt en in de ruimste zin van het woord, met dat paard omgaat, verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het onvoorspelbare gedrag van paarden en verklaart dat, indien een reactie van het dier waarop deze overeenkomst betrekking heeft, in het kader van de overeenkomst niet onverwacht is, deze reactie en alle schadelijke gevolgen daarvan, gezien de strekking van de overeenkomst, voor rekening van de derde komt en dat artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek, waarin bepaald is dat de schade, veroorzaakt door een dier, als risicoaansprakelijkheid voor rekening komt van de eigenaar van dat dier, buiten toepassing blijft. Alle derden waarmee Manege en Pensionstal de Braanjenhoek één of meerdere overeenkomsten heeft gesloten, alsmede eenieder die zich ophoudt op het terrein van Manege en Pensionstal de Braanjenhoek en ieder die daar een paard stalt, berijdt, begeleidt of africht:

1.3.1: Doet dit geheel op eigen risico. Wanneer hij/zij of het paard schade toebrengt aan personen, dieren of eigendommen zijn Manege en Pensionstal de Braanjenhoek en haar medewerkers daarvoor niet aansprakelijk. Evenmin zijn de manege en haar medewerkers aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

1.3.2: Vrijwaart Manege en Pensionstal de Braanjenhoek en medewerkers van aanspraken door derden.

1.3.3: Dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, diefstalverzekering en ongevallen- en/of ziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede zijn/haar bezittingen en eigendommen als paard en harnachement zelf te verzekeren nu die zaken niet zijn verzekerd op de polis van Manege en Pensionstal de Braanjenhoek.

1.3.4: Is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar paard toebrengt aan de accommodatie of aan eigendommen van Manege en Pensionstal de Braanjenhoek en voor alle aan derden toegebrachte schade.

1.3.5: Geeft onherroepelijk aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de inhoud van deze voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.


1.4: BETALINGSVOORWAARDEN:

1.4.1: Al onze tarieven gelden bij vooruitbetaling.

1.4.2: Betalingen vinden plaats middels contante betaling of bankoverschrijving.

1.4.3: Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald. Bij geldige reden kunnen de lessen ingehaald worden binnen het lopende kwartaal, mits 24 uur van tevoren afgezegd.

1.4.4: De tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden.


1.5: NIET TIJDIGE BETALING:

1.5.1: In geval van niet tijdige betaling zal Manege en Pensionstal de Braanjenhoek de lessen staken tot de verschuldigde kosten volledig zijn voldaan.

1.5.2: In geval van niet tijdige betaling van stallingskosten is Manege en Pensionstal de Braanjenhoek gerechtigd om per direct de overeenkomst te beëindigen.


1.6: OPZEGGING:

1.6.1: De overeenkomst kan zowel door de klant als door Manege en Pensionstal de Braanjenhoek worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand en opzegging dient te geschieden voor de 1e van de maand.


1.7: KLACHTEN:

1.7.1: Klachten dienen bij de directie van Manege en Pensionstal de Braanjenhoek te worden gemeld. Elke klacht zal mondeling worden behandeld en zal zoveel als dat mogelijk is in goed overleg met de klager worden opgelost.


Iedereen die deelneemt aan activiteiten/lessen/buitenritten of anderzijds georganiseerde zaken door Manege en Pensionstal de Braanjenhoek, zich hiervoor ingeschreven heeft of anderzijds aannemelijk gemaakt kan worden dat er deelgenomen is gaat akkoord met de algemene voorwaarden.


De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.


CONTACT

SOCIAL MEDIA

Manege de Braanjenhoek


Noordweg 20


4421 PW Kapelle


Tel: 0113-343168


Mob: 06-406 68 204


E-mail:braanjenhoek@hetnet.nl


Algemene Voorwaarden